Cre?terea capacit??ii institu?ionale a ADR Bucure?ti - Ilfov prin achizi?ionarea unui sediu - Regio Adrbi

Projects

Bucuresti,

Cre?terea capacit??ii institu?ionale a ADR Bucure?ti - Ilfov prin achizi?ionarea unui sediu

Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti-Ilfov a achizi?ionat un sediu care s? r?spund? nevoilor personalului propriu, cu sprijin financiar de la Uniunea European?. În data de 28 noiembrie 2008, Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti-Ilfov, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finan?are pentru proiectul ?Cresterea capacitatii institutionale a ADR Bucuresti Ilfov prin achizitionarea unui sediu?, investi?ie finan?at? de Uniunea European? cu fonduri nerambursabile, prin programul PHARE 2006 Coeziune Economic? ?i Social? "Sprijinirea ADR-urilor pentru reabilitarea /construc?ia /achizi?ia de sedii" linia de buget RO-PHARE-2006/018-147.04.01.05.02. Finan?area nerambursabil? a proiectului a fost de 675.000 de euro.

Implementarea proiectului "Cresterea capacitatii institutionale a ADR Bucuresti Ilfov prin achizitionarea unui sediu" contribuie la imbunatatirea conditiilor de munca pentru personalul Agentiei pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti-Ilfov conducând astfel la eficientizarea desf??ur?rii ?i dezvolt?rii activit??ilor delegate de Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului pentru implementarea programelor Uniunii Europene, Phare ?i POR.

Proiectul va îmbun?t??i capacitatea administrativ? ?i institu?ional? a ADRBI oferind personalului agen?iei un mediu de lucru adecvat activit??ii pe care trebuie s? o desf??oare în vederea implement?rii eficiente a programelor PHARE ?i Programului Operational Regional

În acela?i timp, proiectul ofer? oportunitatea asigur?rii unei coerente în rela?ia cu poten?ialii beneficiari de proiecte finan?ate prin POR. Existen?a unui sediu proprietate a agen?iei înt?re?te imaginea organiza?iei, eliminând astfel posibilitatea schimb?rii sediului la perioade scurte de timp, în acela?i timp facilitând rela?ia cu potentialii beneficiari.

Sediul Agen?iei pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti-Ilfov achizitionat cu sprijinul financiar PHARE are o suprafa?? de 673 mp, este situat într-o zon? central? pe strada Mihai Eminescu nr. 163, sector 2, Bucure?ti într-o cl?direa de tip P + 3E.

Pentru informa?ii suplimentare, sunte?i invita?i s?-l contacta?i pe domnul Dan Nicula, Director General, la sediul ADRBI din strada Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2, Bucure?ti, telefon 021.315.96.59, fax 021 212.31.65, e-mail: dan.nicula@adrbi.ro.

Pentru informa?ii suplimentare, sunte?i invita?i s?-l contacta?i pe domnul Dan Nicula, Director General, la sediul ADRBI din strada Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2, Bucure?ti, telefon 021.315.96.59, fax 021 212.31.65, e-mail: dan.nicula@adrbi.ro.