Asisten?? tehnic? pentru implementarea Regio la nivelul regiunii Bucure?ti–Ilfov 2011-2012 - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Bucuresti,

Asisten?? tehnic? pentru implementarea Regio la nivelul regiunii Bucure?ti–Ilfov 2011-2012

Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti-Ilfov, Organism Intermediar pentru Programul Opera?ional Regional, a semnat cu Ministerul Dezvolt?rii Regionale ?i Turismului (MDRT) contractul de asisten?? tehnic? cod SMIS 37047/13.07.2011 pe axa prioritar? VI a Regio - Programul Opera?ional Regional, domeniul major de interven?ie 6.1, "Sprijinirea implement?rii, managementului ?i evalu?rii Regio", "Sprijin pentru implementarea POR-OI/ADR".

Obiectivul general al proiectului cu titlul "Sprijin pentru implementarea Programului Opera?ional Regional 2007-2013 în Regiunea Bucure?ti-Ilfov" este de a sprijini implementarea transparent? ?i eficient? a POR 2007-2013 în Regiunea Bucure?ti-Ilfov, prin îndeplinirea corespunz?toare ?i la timp a tuturor atribu?iilor delegate de c?tre Autoritatea de Management pentru Programul Opera?ional Regional c?tre organismele intermediare (OI).

Prin acest contract, se finan?eaz? salarizarea personalului OI, a activit??ilor suport, a realiz?rii de studii ?i a expertizei tehnice, financiare, contabile, fiscale ?i juridice, a achizi?iilor de echipamente ?i consumabile, precum ?i a cheltuielilor de administra?ie, în scopul realiz?rii unei implement?ri eficiente a Regio la nivelul Bucure?ti-Ilfov.

Acest proiect este cofinan?at din Fondul European pentru Dezvoltare Regional? ?i de la bugetul de stat prin Regio - Programul Opera?ional Regional 2007-2013 cu o sum? eligibil? în valoare de 11.300.000 RON.

Pentru detalii suplimentare: Dan Nicula, Manager de proiect Tel.: 021 315 96 65, e-mail: dan.nicula@adrbi.ro, www.regioadrbi.ro.