Noutati din Regiunea Bucuresti-Ilfov in implementarea REGIO - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Bucuresti,

Noutati din Regiunea Bucuresti-Ilfov in implementarea REGIO

Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti-Ilfov (ADRBI) a organizat, în colaborare cu Centrul InfoEuropa al Departamentului pentru Afaceri Europene un nou seminar de promovare a rezultatelor implement?rii Programului Opera?ional Regional - REGIO.

În cadrul acestui eveniment, o serie de beneficiari de finan?are au împ?rt??it experien?a lor privitoare la demararea ?i derularea proiectelor Regio. Printre acestea se num?r? "Centrul de fitness pentru companii -West Life", proiect care a avut ca obiectiv integrarea resurselor materiale, informa?ionale ?i tehnologice într-un centru de fitness complet opera?ional, modern ?i la standarde europene, dar ?i "Cancerul, prioritate absolut? - dezvoltarea unui sistem real de servicii sociale", un demers menit s? sprijine persoanele aflate în dificultate pentru rezolvarea problemelor cu care acestea se confrunta temporar sau permanent, asigurând un cadru adecvat de îngrijire ?i consiliere, combaterea excluziunii sociale ?i sprijinul reintegr?rii sociale.

Reprezentan?ii ADRBI au prezentat situa?ia contract?rii/implement?rii Programului Opera?ional Regional în regiunea Bucure?ti-Ilfov, subliniind faptul c? licita?iile de proiecte sunt închise pe majoritatea domeniilor de interven?ie ale Programului Opera?ional Regional, datorit? faptului valoarea proiectelor depuse ?i aflate în evaluare dep??e?te în unele cazuri cu mult sumele alocate.

Sinteza depunerilor ?i contract?rilor proiectelor poate fi consultat? pe site-ul www.regioadrbi.ro, sec?iunea Proiecte.

Prezent?rile sus?inute, precum ?i fotografii de la eveniment pot fi accesate pe www.regioadrbi.ro, sec?iunea Evenimente. Pe pagina respectiv? pute?i g?si, de asemenea, documenta?ia complet? pentru depunerea proiectelor, dar ?i alte informa?ii cu privire la implementarea REGIO în Bucure?ti-Ilfov

 

Persoan? de contact: Claudia Ionescu, purt?tor de cuvânt ?ef Departament Promovare Regional? ?i Investi?ii - ADRBI Tel: +40746 099 952, Email: claudia.ionescu@adrbi.ro; www.regioadrbi.ro