Noutati - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Noutati

Conferin?? BURSA: 'Finan?area european? - oportunitatea relans?rii economice'

Peste 150 de persoane - companii din toate domeniile de activitate, consultan?i, avoca?i, reprezentan?i ai b?ncilor, fondurilor de garantare etc. - au participat Conferin?a Finan?area European? - Oportunitate a Relans?rii Economice, organizat? de Grupul de Pres? BURSA. Reprezentan?ii autorit??ilor - ministrul Finan?elor Publice, Gheorghe Ialomi?ianu, ?i cel al Agriculturii, Valeriu Tab?r?, au transmis un mesaj optimist, declarând c? exist? ?inte ambi?ioase de absorb?ie a fondurilor europene (90% în 2015), în urma implement?rii unor m?suri de accelerare a cheltuirii banilor comunitari.

Suspendarea depunerii de proiecte pentru domeniul 5.1, in regiunea Bucuresti-Ilfov

Având în vedere situa?ia depunerii de cereri de finan?are în cadrul domeniului major de interventie 5.1 - Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe, Autoritatea de Management pentru Programul Opera?ional Regional a decis suspendarea, începând cu data de 13 mai 2011, ora 12:00, a procesului de depunere a cererilor de finan?are în cadrul acestui domeniu major de interven?ie, în regiunea de dezvoltare Bucure?ti-Ilfov.

Suspendarea depunerii de proiecte pentru domeniul 2.1, in regiunea Bucuresti-Ilfov

Având în vedere situa?ia depunerii de cereri de finan?are în cadrul domeniului major de interventie 2.1 - Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane-inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura, Autoritatea de Management pentru Programul Opera?ional Regional a decis suspendarea, începând cu data de 23 mai 2011, ora 12:00, a procesului de depunere a cererilor de finan?are în cadrul acestui domeniu major de interven?ie, în regiunea de dezvoltare Bucure?ti-Ilfov.

Suspendarea depunerii de proiecte pentru domeniul 5.2, in regiunea Bucuresti-Ilfov

Având în vedere Instruc?iunea privind suspendarea depunerii de cereri de finan?are în cadrul Programului Opera?ional Regional 2007-2013, emis? de Autoritatea de Management POR în data de 12 aprilie 2011, începând cu data de 3 mai 2011, ora 12:00, se suspend? procesul de depunere a cererilor de finan?are în cadrul domeniului major de interven?ie 5.2. "Crearea, dezvoltarea si modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potential turistic" în Regiunea de dezvoltare Bucure?ti-Ilfov.

Instructiunea nr. 68 privind conturile beneficiarilor in care se efectueaza platile pe proiecte REGIO

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis instructiunea nr. 68 privind conturile beneficiarilor in care sunt efectuate plata prefinantarii si rambursarea cheltuielilor, inclusiv finantarea contravalorii taxei pe valoarea adaugata platita aferenta cheltuielilor eligibile, in cadrul Programului Operational Regional si obligatia depunerii cererilor de rambursare de catre beneficiarii prevazuti la art. 5 din OUG 64/2009.

Nota privind interpretarea prevederilor Ghidului solicitantului in cadrul domeniului major de interventie 4.1

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis Nota privind interpretarea prevederilor pentru demonstrarea dreptului de proprietate si de executie a lucrarilor din cadrul Ghidului solicitantului in cadrul DMI 4.1

Nota privind stabilirea eligibilitatii unor cheltuieli pentru dezvoltarea durabila a structurilor de afaceri

AM POR a emis o nota privind stabilirea eligibilitatii unor cheltuieli in cadrul DMI 4.1 - "Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala", in conformitate cu ordinul comun al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 267/04.03.2008 si al ministrului economiei si finantelor nr. 1447/10.05.2008.

Instructiune privind modificarea Anexei II a contractelor de finantare REGIO pentru proiectele de infrastructura de transport din mediul urban

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007 - 2013 din cadrul Ministerului Dezvolt?rii Regionale si Turismului, a emis Instructiunea nr. 67 privind modificarea Anexei II la contractele de finantare care presupun reabilitarea de strazi urbane. Aceasta prevede urmatoarele:

Instructiunea nr. 62 AM POR privind aspecte ale Manualului de proceduri, evaluare, selectie si contractare

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis Instructiunea nr. 62, care vizeaza modificarea Manualului de proceduri, evaluare, selectie si contractare.

Precizari privind ajutorul de minimis acordat microintreprinderilor

Potrivit prevederilor Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea microintreprinerilor pentru domeniul major de interventie "Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor" din cadrul axei prioritare "Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local" din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 144/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, valoarea totala a ajutorului de minimis acordat unei microintreprinderi care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier nu va depasi 100.000 de euro pe o perioada de trei ani fiscali. Acest plafon se aplica indiferent de obiectivul urmarit in cadrul proiectului propus spre finantare.

Instructiune pentru continuarea procesului de evaluare, selectie si contractare pentru cereri de finantare aflate pe lista de rezerva DMI 5.2

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis "Instructiunea de continuare a procesului de evaluarea, selectie si contractare cu etapa de evaluare tehnica si financiara pentru cererile de finantare aflate pe lista de rezerva, declarate eligibile si care depasesc realocarea propusa, dar care nu depasesc 135% din realocarile solicitate pentru toate regiunile de finantare". Instructiunea are la baz? prevederile Hotararii nr. 61/11.11.2010 privind realocarea unor fonduri aferente Axei prioritare 4 "Sprijinirea dezvolt?rii mediului de afaceri regional ?i local", emis? de Comitetul de Monitorizare al Programului Operational Regional.

Instructiunea de modificare a valorii eligibile pentru proiecte de modernizare si extindere a structurilor de cazare - DMI 5.2

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a emis o instructiune de modificare a valorii maxime eligibile pentru proiectele si contractele care se incadreaza in operatiunea de modernizare si extindere a structurilor de cazare precum si a structurilor conexe din cadrul DMI 5.2.

Noul sediu al ADR Bucuresti-Ilfov

Incepand cu data de 24.01.2011, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov se va muta intr-un nou sediu, situat in Bucuresti, Strada Mihai Eminescu nr. 163, etaj 2, sector 2.

Cum ajungeti la noul sediu ADRBI ?

Din data de 24.01.2011, ne gasiti pe strada Mihai Eminescu, la nr. 163, etaj 2, sector 2. Clic pe imaginea de mai jos pentru marire.

Corrigendumul 5 la ghidul solicitantului DMI 3.3

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a publicat Corrigendumul nr. 5 la Ghidul Solicitantului pentru domeniul major de interven?ie 3.3 al Programului Opera?ional Regional si Ghidul consolidat.