Caravana Regio - Mai 2009 - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Caravana Regio - Mai 2009

Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar pentru Regio, a organizat, in decursul lunii mai, trei seminarii de prezentare a oportunit??ilor de finan?are prin instrumente structurale a proiectelor ini?iate de autorit??ile publice locale.

In cursul acestor întâlniri, am prezentat poten?ialilor beneficiari domeniile care pot face obiectul unor proiecte ce vizeaz? dezvoltarea economic? ?i social? în regiune, precum ?i documenta?ia necesar? solicit?rii finan??rii din fondurile alocate atât prin Regio - Programul Opera?ional Regional, cât ?i prin celelalte programe opera?ionale.

Galerie foto