Caravana de informare - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Caravana de informare

Agen?ia pentru Dezvoltare Regional? Bucure?ti-Ilfov, în calitate de Organism Intermediar pentru Regio, a organizat in datele de 9, respectiv 11 decembrie 2008, la sediul Prim?riei Sectorului 2 si Casa de Cultura din Chitila, dou? seminarii de prezentare a oportunit??ilor de finan?are prin instrumente structurale a proiectelor ini?iate de autorit??ile publice locale.

In cursul acestor întâlniri, am explicat poten?ialilor beneficiari domeniile care pot face obiectul unor proiecte ce vizeaz? dezvoltarea economic? ?i social? în regiune ?i documenta?ia necesar? solicit?rii finan??rii din fondurile alocate atât prin Regio - Programul Opera?ional Regional, cât ?i prin celelalte programe opera?ionale.

Galerie foto