Atributii - Regio Bucuresti Ilfov

Proiecte

Atributii

Pentru stabilirea cadrului general de implementare POR la nivel regional, între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi ADRBI a fost semnat un Acord Cadru, în care sunt specificate responsabilităţile şi atribuţiile celor două părţi semnatare.
OI ADRBI este o unitate de implementare la nivel regional, care preia o parte din responsabilităţile Autorităţii de Management şi reprezintă principalul organism care are contact direct cu solicitanţii de finanţare. 

OI ADRBI are urmatoarele atribuţii principale:
- Asigură dezvoltarea portofoliului de proiecte
- Oferă îndrumare potenţialilor solicitanţi pentru elaborarea proiectelor, respectând principiul separării funcţiilor
- Lansează procesul de depunere de către solicitanţi a cererilor de finanţare pentru proiecte, în funcţie de calendarul stabilit de AM POR
- Primeşte şi înregistrează solicitările de finanţare din POR, conform procedurii relevante
- Verifică conformitatea administrativă şi eligibilitatea cererilor de finanţare, în conformitate cu criteriile stabilite de AM POR
- Organizează sesiunile de evaluare tehnică şi financiară, cu sprijinul evaluatorilor independenţi
- Raportează în mod regulat catre AM POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare
- Notifică solicitanţii cu privire la stadiul procesului de evaluare a cererilor lor de finanţare
- Încheie contracte de finanţare cu beneficiarii, în urma deciziei AM POR de a finanţa proiectele propuse
- Realizează verificările proiectelor la faţa locului
- Monitorizează implementarea proiectelor aprobate, prezintă AM POR rapoarte tehnice de progres
- Primeşte cererile de plată de la Beneficiari şi verifică exactitatea şi corectitudinea cheltuielilor efectuate, le aprobă şi înmânează raportul AM POR împreună cu avizarea conformă a plăţilor
- Se asigură de existenţa tuturor documentelor şi procedurilor necesare stabilirii pistelor de audit, în conformitate cu procedurile relevante
- Contribuie la rapoartele de evaluare ale POR, Raportul Anual de Implementare şi Raportul Final de Implementare
- Întreprinde măsurile necesare în caz de fraudă, iregularităţi şi corecţii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management
- Întreprinde măsurile necesare recuperării de fonduri şi trimit AM POR rapoarte privind sumele care trebuie recuperate
- Contribuie la implementarea Planului de Comunicare POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicităţii, organizarea şi desfaşurarea de evenimente de informare şi instruire
- Actualizează datele financiare şi statistice la nivelul proiectelor folosind Sistemul Unic de Management al Informaţiilor

;